Rapporter

Offentliggjort: 10.06.2024

Beredskap, hendelser og katastrofer

Det er gjennomført en forvaltningsrevisjon av Tysvær kommunes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. Hovedinntrykket er at kommunen har et godt grunnlag for sitt overordnede beredskapsarbeid, men at det er behov for forbedringer, spesielt på virksomhetsnivå. Det er også store variasjoner i beredskapsplaner og ROS-analyser mellom ulike kommunale virksomhetene. Revisjonen anbefaler derfor kommunen å utvikle tydeligere retningslinjer og forventninger, opplærings- og øvelsesplaner, samt maler for ROS-analyser og beredskapsplaner for å styrke det helhetlige samfunnssikkerhetsarbeidet.
Offentliggjort: 28.02.2023

Forebygging og tidlig innsats i barnehage og barneskole Tysvær kommune

Handlingsveileder i BTI  er ikke godt nok kjent i virksomhetene som jobber med barn og unge i kommunen. Som en konsekvens opplever flere barnehage- og skoleansatte at de er usikre på hvordan de skal håndtere en bekymring for et barns utvikling/ omsorgssituasjon.
Offentliggjort: 09.11.2021

Effektivisering, forbedring og tjenestetilpasning

Tysvær bruker mye penger på dyre helse- og omsorgstjenester og lite på forebyggende tiltak og forventningene til tjenestene er høye. Essensen i våre forbedringsforslag er å vri ressursbruken og jobbe mer forebyggende.