Nyheter

noimage

Kilde: Stock exchange

Etikk og habilitet i Finnøy kommune
I prosjektet har vi vurdert kjennskapet til kommunens etiske regelverk, og praktiseringen av gjeldende habilitetsregler. En spørreundersøkelse blant de ansatte utgjør hoveddelen av datagrunnlaget.

En spørreundersøkelse blant de ansatte utgjør hoveddelen av datagrunnlaget i prosjektet.  Rogaland Revisjon har gjennomført tilsvarende etikkundersøkelse i Stavanger og Sandnes. Resultatene fra de to byene er ganske like, mens resultatene i Finnøy er mer negative på noen områder.

Undersøkelsen gir følgende hovedfunn:

 • De ansatte i Finnøy har brukbar kjennskap til etiske retningslinjer/yrkesetiske normer, men klart dårligere enn i Stavanger/Sandnes-
 • Diskusjon om etiske dilemmaer er det viktigste tiltaket for å øke etisk bevissthet. Medarbeidersamtaler og informasjon ved ansettelse har ved sammenligning med Stavanger/Sandnes påfallende liten betydning i Finnøy.
 • Mange ansatte innenfor oppvekst og levekår opplever etisk vanskelige situasjoner, mens færre ansatte innen teknisk/kultur/administrasjon opplever det samme.
 • Mange ansatte har tatt opp etisk vanskelige situasjoner til diskusjon, mest innenfor oppvekst og levekår.
 • Relativt mange ansatte sier de har observert brudd på taushetsplikt (45 % av dem som har svart), brudd på yrkesetiske normer (39 %) og mobbing/ trakas-sering/diskriminering (29 %). Disse kritikkverdige forholdene synes å forekomme langt hyppigere i Finnøy enn for eksempel i Sandnes.
 • De ansatte i Finnøy vurderer kommunens varslingskultur som svakere enn tilsvarende i Sandnes. Bildet her er imidlertid sammensatt, fordi en relativt stor gruppe ansatte (29 % av de som har svart) oppgir at de har varslet i løpet av de siste to årene, og bare 5 % sier at de ikke ville ha varslet ved kritikkverdige forhold.
 • Mange av de som har varslet (39 %) opplever at de ikke får respons. Dette trenger imidlertid ikke innebære at det ikke blir gjort noe med det forholdet som det varsles om.
 • 15,4 % av de som har varslet, opplever at dette har fått negative konsekvenser for dem. I antall er dette ikke mange, men det gir likevel grunn til bekymring.

Praktisering av habilitetsregler

I prosjektet har vi ikke gjort konkrete kontroller av kommunens håndtering av habilitetsutfordringer. Dataene er basert på de ansattes synspunkter gjennom en spørreundersøkelser og rådmannens vurderinger.

Rådmannen vurderer det slik at kommunen følger gjeldende habilitetsbestemmelser, og at kjennskapen og praktiseringen av habilitetsbestemmelsene er rimelig gode blant folkevalgte og ansatte. Videre peker rådmannen på at det i Finnøy like mye er nærhetsutfordringer knyttet til saksbehandling, som utfordringer knyttet til habilitet. Det er korte avstander mellom ulike roller i kommunen.

Gjennom spørreundersøkelsen gir de ansatte uttrykk for mer kritiske holdninger til praktisering av habilitetsregler i kommunen. Svarene ligger «midt på treet» og antyder at ansatte til en viss grad blir påvirket av egne interesser eller interesser til familie/venner i sin saksbehandling. Etter de ansattes vurderinger er det heller ikke full åpenhet omkring bierverv eller annet lønnet arbeid som kan svekke lojaliteten til arbeidet i kommunen. Det ser heller ikke ut til å være full åpenhet om konflikter mellom roller som ansatt og folkevalgt.

Vi vil anbefale Finnøy kommune å vurdere:

 • en gjennomgang av kommunens håndtering av gjeldende habilitets-regler med ansatte og folkevalgte.
 • en revidering av kommunens etikkreglement og derigjennom styrke de ansattes kjennskap til reglementet. Ved en slik gjennomgang kunne man også få satt søkelyset på de situasjonene hvor de ansatte mener de observerer brudd på etiske retningslinjer.
 • rutiner for varsling, spesielt hvordan mottak av varslinger skal skje i kommunen.

Les hele rapporten her.

Publisert 04.03.2014 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


 • x
 • x