Nyheter

noimage

Etikkundersøkelse i Stavanger kommune
Kommunen har gjennomført en rekke tiltak som har hatt positiv effekt på de ansattes etiske bevissthet, men hver femte ansatt har observert mobbing, trakassering og diskriminering på arbeidsplassen.

Kommunen har gjennomført en rekke tiltak som har hatt positiv effekt på de ansattes etiske bevissthet, men hver femte ansatt har observert mobbing, trakassering og diskriminering på arbeidsplassen.

 

Dette er en oppfølging av en spørreundersøkelse vi foretok i 2008, og vi har også foretatt en tilsvarende undersøkelse i Sandnes, parallelt med undersøkelsen i Stavanger. Drøyt 3200 ansatte i Stavanger har svart på spørreundersøkelsen (svarprosent ca. 43 %). I Sandnes svarte drøye 2200 ansatte (svarprosent ca. 45 %).

 

Gjennomgangen vår viser at kommunen har gjennomført en rekke tiltak i kjølvannet av forrige etikkundersøkelse. Verdier og etikk er integrert i kommunens styringsmodell, har vært et satsingsområde i kommunens arbeidsgiverstrategi, og har vært integrert i ledelse og styring.

 

Det ser ut til at tiltakene har hatt positiv effekt. Undersøkelsen viser at de ansatte har langt bedre kjennskap til kommunens etiske standard, og man har også veldig god kjennskap til etiske retningslinjer innen eget fagområde. Det har også vært en positiv utvikling mht. tiltak de ansatte har gjennomgått for å øke etisk bevissthet og kompetanse.

 

Relativt mange ansatte har observert mobbing, trakassering og diskriminering på egen arbeidsplass, og andelen har gått opp. Forekomsten av denne type observasjoner er spesielt høy innen levekårssektoren (26 %). Det er også betydelig færre slike observasjoner i Sandnes, både totalt sett og innen levekår.

 

Vi ønsker å presisere at vi her har spurt om de ansatte har observert mobbing etc. på egen arbeidsplass, ikke om de har opplevd dette selv. I rapporten går vi nærmere inn på de tolkningsutfordringer dette gir.

 

Etter vår vurdering er det spesielt arbeidsmiljøaspektet kommunen bør ha oppmerksomhet på i tiden fremover. Kanskje bør kommunen i sterkere grad dreie deler av etikkarbeidet over på kollegiale forhold på arbeidsplassen, slik at de ansatte blir mer bevisste på dette, og slik at arbeidsmiljøet styrkes.

 

Kommunen bør samtidig ha fortsatt oppmerksomhet på yrkesetikken, og tiltak for å redusere brudd på taushetsplikt og yrkesetiske normer. Selv om det er gledelig med færre observerte brudd på disse indikatorene innen oppvekst og levekår, er andelen observasjoner fortsatt relativt høy, spesielt innen levekår.

 

Undersøkelsen tyder på at det er en ganske god varslingskultur i Stavanger kommune, og at den er blitt bedre siden 2008. Svært få oppgir at de ville latt være å varsle om kritikkverdige forhold. Det er også gledelig å registrere at de fleste ville valgt å varsle til sin nærmeste leder/overordnet leder, i tråd med kommunens mål om å håndtere sakene på lavest mulig nivå.

 

Nesten 22 % av de ansatte i kommunen oppgir at de har varslet i løpet av de to siste årene. De tjenesteområdene der de ansatte har observert flest brudd på taushetsplikt, yrkesetiske normer og mobbing/trakassering, er også de tjenesteområdene der de ansatte har varslet om kritikkverdige forhold flest ganger. Det er rimelig å tro at det er en sammenheng her, noe vi finner positivt. Dette kan tolkes i retning av at de ansatte som regel sier fra når noe er ugreit.

 

Vi finner imidlertid indikasjoner på at de ansatte ikke alltid skiller mellom avviksrapportering og varsling, og at enkelte regner avviksrapportering som varsling.

 

Ledelsens håndtering av varsling. Det er positivt at de fleste ansatte som har varslet opplever at ledelsens reaksjon stod i forhold til varselets alvorlighetsgrad. Men det er urovekkende at over 40 % opplever at ledelsens reaksjon ikke gjør det.

 

I både Stavanger og Sandnes pekes det fra ledelseshold på at deres taushetsplikt ofte begrenser hva man kan gi tilbakemelding om.

 

Observasjoner av underslag/tyveri. Mellom tre og fire prosent av de ansatte svarer at de har observert underslag eller tyveri fra kommunen eller brukere. Størst andel ansatte svarer dette innen levekår: Ca. syv prosent, og hver fjerde leder innen sektoren svarer at de har observert dette.

 

Vi vet imidlertid ingenting om hvilken alvorlighetsgrad det siktes til når man svarer på dette spørsmålet. Svarene i kommentarfeltene kan også tyde på at de ansatte har observert ulike typer tyveri: Tyveri av kommunens midler, tyveri av rekvisita, tyveri mellom brukere og tyveri fra brukere.

 

Til tross for dette bør kommunen vurdere å følge opp lederne innen levekårssektoren for å få klarhet i omfanget og alvorlighetsgrad mht. de observerte tilfellene av underslag/tyveri. Dette kan eksempelvis gjøres i ledersamtalen.

 

Anbefalinger:

  • Vi anbefaler kommunen å se nærmere på hvorfor det har vært en økning i andelen ansatte som har observert mobbing/trakassering og diskriminering, og hvorfor det er så mange innen levekårsektoren som har observert dette. Kommunen bør iverksette tiltak for å redusere forekomsten.
  • Vi anbefaler kommunen å se nærmere på den høye andelen ansatte som ikke opplever at ledelsens reaksjon stod i forhold til varselets alvorlighetsgrad, spesielt innen sentraladministrasjon og teknisk og kultur. Kommunen bør vurdere tiltak for å øke tilliten til varslingssystemet.
  • Vi anbefaler kommunen å vurdere å følge opp lederne innen levekårssektoren for å få klarhet i omfanget og alvorlighetsgrad mht. de observerte tilfellene av underslag/tyveri.


Les hele rapporten her.

Kontaktperson for prosjektet er Svein Kvalvåg, 47252579,

Publisert 06.12.2013 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  webmaster
Source : 


  • x
  • x