Nyheter

noimage

Kilde: Freeimages.com

Jordvern i Sandnes kommune
Kommunen har tatt arealmessige grep for å verne landbruket, men foretar en god del omdisponering av jordbruksjord.

Formålet med dette prosjektet har vært å vurdere hvordan Sandnes kommune følger sentrale føringer for jordvern.

Sandnes kommune er en av de store landbrukskommunene i landet, men er samtidig en storbykommune. Kommunen har i dag ca. 0,8 prosent landets totale jordbruksareal. I Norge er matjorden under press for bygging av boliger, næring og samferdselsprosjekter, og hvert år bygges det ned store områder med matjord i Norge, så også i Sandnes.

I 2000 ble fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren vedtatt, og det ble vedtatt en langsiktig grense for landbruk. Sandnes kommune har lagt denne inn i arealkartet, i tillegg til kjerneområdene for landbruk: Riska/Jødestad og Bråstein/Tjessem. Som et regionalt plangrep ble det vedtatt at Sandnes øst skulle bli et langsiktig utbyggingsområde, og intensjonen er at det skal bidra til å verne om de mer fruktbare områdene på Jæren.

Sandnes kommune foretar likevel en god del omdisponeringer av jordbruksjord, og i årene 2005 – 2015 omdisponerte kommunen 2552 dekar jordbruksjord. De siste fem årene har kommunen omdisponert mer jordbruksjord, enn årene forut.

I statsbudsjettet for 2005 satt regjeringen som mål at den årlige totale nasjonale omdisponeringen av dyrket jord skulle være under 6000 dekar innen 2010. Dersom det hadde vært lagt opp til at kommunene skulle ta en prosentvis fordeling ut fra jordbruksarealet størrelse, skulle Sandnes omdisponert betydelig mindre jord enn det kommuen har gjort.

I gjeldende kommuneplan er det planlagt færre omdisponeringer av jordbruksjord i snitt enn årene forut. Dette til tross av at det vil komme store omdisponeringer som følge av Sandnes øst. Omdisponeringene er likevel høye, og nasjonalt er det nå vedtatt at den totale årlige omdisponeringen i landet skal være lavere enn 4000 dekar årlig.

I miljøplanen for 2015 – 2030 har kommunen utarbeidet enkelte resultatmål for jordvern, og det fremkommer at Sandnes kommune skal føre en aktiv jordvernpolitikk. Revisjonen savner likevel mer tydelige mål knyttet til hva det innebærer å ha en aktiv jordvernpolitikk og mål knyttet til omdisponering.

Sandnes kommune har ikke en egen oversikt over dispensasjonssaker knyttet til omdisponeringer som behandles og utfallet av disse. Dette kunne gitt kommunen nyttig informasjon. I prosjektet har vi gjennomgått dispensasjonssakene som ble behandlet av utvalget for byutvikling i perioden 2014 – august 2016. Gjennomgangen viser at administrasjonen er merrestriktive til omdisponering av jordbruksjord enn de folkevalgte.

I de siste ti årene har Sandnes kommune innvilget 1121 dekar jord til nydyrking.  Dette innebærer at over femti prosent mer jordbruksjord er bygget ned enn det som har blitt nydyrket. 

Les hele rapporten her.

Kontaktperson for denne rapporten er Elin Fagerheim Bjerke,  eller 91342364.

 

Publisert 22.12.2016 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x