Nyheter

noimage

Kilde: Stock exchange

Overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring - Sandnes kommune
Overgangene fungerer godt, men frafallet er fortsatt stort.

Det har vært en økning i antall elever fra Sandnes som søker seg inn på videregående skole. Det er likevel stort frafall underveis, og av de elevene som gikk ut fra ungdomsskolene i Sandnes i 2009 hadde nesten 74 prosent av elevene fullført og bestått videregående opplæring etter en femårsperiode. 

Faget utdanningsvalg skal bidra til en god overgang mellom ungdomsskolen og videregående opplæring. Alle ungdomsskolene i Sandnes har planer for faget utdanningsvalg, men det varierer noe hvordan skolene har organisert faget. Dette gjelder om faget er timeplanlagt, hvor mange dager som benyttes til arbeidslivspraksis og hvem som underviser i faget. Som en del av faget utdanningsvalg inngår hospitering ved videregående opplæring. Sandnes kommune har en avtale med Rogaland fylkeskommune om at elever får hospitere en dag på 9. trinnet og en dag på 10. trinnet på videregående opplæring. Ikke alle elevene får komme på det utdanningsprogrammet de ønsker. Hospiteringsperioden foregår totalt over en periode på fire uker, noe som skaper noe uro i undervisningssituasjonen på ungdomsskolen.

Alle elevene på 10. trinn får individuell veiledning av yrkesrådgiverne i forhold til valg av utdanningsretning. Elever i fra Giske ungdomsskole er de som er mest fornøyd med det grunnlaget de har fått for videre valg av utdanning og yrke. Dette kan henge sammen med at elevene får individuell veiledning både på 9. og 10. trinn. 

Elever som har gode karakterer i fra grunnskolen, har større sannsynlighet for å fullføre videregående opplæring. Dette gjør at det er viktig at skolene jobber systematisk med å høyne elevenes kompetanse. En gjennomgang av utviklingen i elevenes karakterer i tre fag fra første halvår 8. trinn til første halvår 10. trinn, viser at i matematikk gikk flere elever ned i karakter enn opp i karakter. Noen uker har elevene mange vurderinger. Dette oppleves stressende og kan gi dårligere resultater.

Det er ulikt hvilke tiltak skolene setter i verk for å ivareta faglig svake elever som ikke har spesialundervisning. Noen skoler setter i verk kortvarige kurs, delingstimer og noen har fortsatt med en variant av «ny giv-prosjektet».

Skolene har rutiner for å sikre overgangen for elever med særskilte behov både med tanke på innmelding til fylkeskommunen og kontakt med elev, foresatte og PPT i fylkeskommunen. Under forutsetning av at eleven samtykker til at ungdomsskolene kan sende over dokumentasjon til videregående opplæring, blir relevant informasjon oversendt. 

Les hele rapporten her.

Kontaktperson er Elin Fagerheim Bjerke, 913 42 364 eller .

Publisert 27.05.2016 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x