Rapporter

Offentliggjort: 06.06.2024

Tannhelsetjenester

Samarbeidet med kommunene om informasjon og oppfølging av pasientene fungerer godt, men Tannhelse Rogaland kan med fordel få enda bedre oversikt over pasientene.

Offentliggjort: 13.05.2024

Avvikssystemet

Sokndal kommune har et avvikssystem, men det er en svakhet at ikke alle ansatte har egen tilgang til systemet. Det kan også se ut til at administrasjonen har manglende kunnskap om systemets funksjonalitet. Det er variasjoner mellom de ulike kommunalområdene når det gjelder i hvor stor grad avvik blir meldt og hvordan ansatte opplever at avvik blir fulgt opp. 

Offentliggjort: 10.05.2024

Måloppnåelse knyttet til miljø og klima

Disse forvaltningsrevisjonene tar for seg ulike aspekter ved organisering, rapportering og oppfølging av Haugesund kommunes arbeid innenfor klima-, energi- og miljøområdet. Det er også undersøkt statusen for kommunens fastsatte mål for klima- og energiarbeid, samt identifisert muligheter for forbedring relatert til kommunens rapporteringspraksis på dette området.  Gjennomgangen viser at Haugesund kommune har et godt utgangspunkt for å lykkes med sitt klima- og energiarbeid, men det er behov for å styrke det systematiske arbeidet og forbedre rapporteringen for å sikre at man når de ambisiøse målene som er satt.

Offentliggjort: 07.05.2024

Spesialundervisning og grunnleggende ferdigheter i skolen

Mangelfull evaluering og oppdatering av individuell opplæringsplan gjør at det er vanskelig å vite hvordan spesialundervisningen i Haugesund kommune faktisk fungerer.
Offentliggjort: 06.05.2024

Vedlikehold av kommunal bygningsmasse

Tidligere forvaltningsrevisjon er fulgt opp av kommunen ved at det er utarbeidet vedlikeholdsstrategi, hvor vurdering av salg er ivaretatt i samsvar med anbefalingene. Praksis viser imidlertid at strategien ikke følges.  Kommunen har ingen samlet oversikt over egen bygningsmasse, hvor vedlikeholdsbehov og kostnader fremkommer. Vedlikeholdet utføres i stor grad løpende, hvor uforutsette og akutte hendelser får stor oppmerksomhet.