Rapporter

Offentliggjort: 17.03.2023

Språkopplæring for innvandrere, Sandnes kommune

Resultatene på norskprøvene er gode, og brukertilfredsheten høy. Kommunen har imidlertid ikke fulgt opp sin egen plan for integreringsarbeidet med statusrapporter og jevnlige revisjoner, utfra prioriterings- og ressurshensyn.
Offentliggjort: 28.02.2023

Forebygging og tidlig innsats i barnehage og barneskole Tysvær kommune

Handlingsveileder i BTI  er ikke godt nok kjent i virksomhetene som jobber med barn og unge i kommunen. Som en konsekvens opplever flere barnehage- og skoleansatte at de er usikre på hvordan de skal håndtere en bekymring for et barns utvikling/ omsorgssituasjon.
Offentliggjort: 13.02.2023

Barnevern i Bjerkreim kommune

Bjerkreim barnevern ivaretar i stor grad barnets rett til medvirkning. Det samme gjelder involvering og samarbeid med barnets foreldre.

Offentliggjort: 10.02.2023

Samarbeid skole og PPT

Etter en lang periode med en lite tilgjengelig PP-tjeneste, fungerer nå samarbeidet mellom skolen og PPT godt.
Offentliggjort: 08.02.2023

Kommunale havner og kaianlegg i Karmøy Kommune

Karmøy kommune har delegert sin myndighet i henhold til havne- og farvannsloven til Karmsund havn IKS siden 1992. I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt utvalgte sider av Karmsund Havns virksomhet for å bringe større klarhet og supplere allerede foreliggende faktagrunnlag i saken som omhandler kommunale kaianlegg i Karmøy og salg av utvalgte eiendommer.