Rapporter

Offentliggjort: 28.09.2022

Kompetanse og rekruttering

Med utgangspunkt i Handlingsplan for arbeidsmiljø 2022-2023, anbefaler Rogaland Revisjon å vurdere hva som kan gjøres for å få ned sykefraværet, spesielt innenfor barnehage, skole og helse & omsorg.
Offentliggjort: 27.09.2022

Vedlikehold

Kommunen har god kontroll på drift og vedlikehold av kommunalt vann og avløpsnett, men har ikke tilfredsstillende tilsyn med spredt avløp.
Offentliggjort: 01.09.2022

Tilrettelagt opplæring til elever med omfattende og sammensatte læringsvansker

Skolene tilrettelegger undervisningstilbudet for elever på tilrettelagt opplæring på en god måte, men samarbeidet med PPT begrenses av kapasitetsutfordringer i PP-tjenesten.
Offentliggjort: 20.06.2022

Skolefritidstilbudet

Fornøyde foreldre, men skolefritidstilbudet varierer mye fra SFO til SFO. 
Offentliggjort: 15.06.2022

Avvik, rapportering og læring

Kommunen har system og rutiner for å behandle avvik. Terskelen for å melde avvik bør bli lavere, for å kunne bruke avvikssystemet til læring og forbedring.