Rapporter

Offentliggjort: 12.10.2023

Oppfølging av sosialhjelpsmottakere

Eigersund kommune evner å gi god oppfølging til sosialhjelpsmottakere, men kan bli bedre til å bruke Kvalifiseringsprogrammet.
Offentliggjort: 12.10.2023

Prosess eiendomsskatt i Eigersund kommune

Etter vår vurdering har Eigersund kommunes prosess med fastsettelse av eiendomsskatt i perioden 2018 til 2022 vært kritikkverdig. Vedtak om ny alminnelig taksering ble ikke fattet innen rimelig tid – og vi finner at prosessen bærer preg av manglende overordnet styring, fraværende lederskap, manglende planlegging og forankring. Vi mener at dette har medført uklar ansvarsdeling og kommunikasjon. Dette ser ut til å ha bidratt til at aktørene tilknyttet eiendomsskatt i kommunen har utarbeidet sin egen rolleforståelse. Rollene har ikke vært klargjort, og dette ser ut til å ha bidratt til å skape en ukultur hvor det kan virke som at ansvaret skyves over på andre, i stedet for at man tar et felles ansvar for å gjenopprette tilliten til prosessen.
Offentliggjort: 11.10.2023

Psykiske helsetjenester rettet mot barn og unge i Sandnes

De fleste brukerne er fornøyde med tilbudet, mener det ytes god og viktig hjelp, og opplever bedring. Et fellestrekk hos mindretallet som opplever liten effekt av oppfølgingen, er at de savner en tydelig plan og struktur for oppfølgingen. Over 40 prosent av tiendeklassingene i Sandnes vet ikke hvem de kan snakke med dersom de har psykiske vansker eller sliter.

Offentliggjort: 25.09.2023

Skolemiljø i Stavanger kommune

De fleste innmeldte skolemiljøsakene blir håndtert raskt, bare noen dager etter at de foresatte tar kontakt med skolen. Plikten til å følge med, gripe inn og varsle rektor overholdes derimot ikke i flere saker.
Offentliggjort: 20.09.2023

Integrering av flyktninger

Sola kommune lykkes med norsk- og samfunnsfagopplæringen, men har fremdeles et introduksjonsprogram som ikke er helårlig og på fulltid.