Rapporter

Offentliggjort: 28.02.2023

Forebygging og tidlig innsats i barnehage og barneskole Tysvær kommune

Handlingsveileder i BTI  er ikke godt nok kjent i virksomhetene som jobber med barn og unge i kommunen. Som en konsekvens opplever flere barnehage- og skoleansatte at de er usikre på hvordan de skal håndtere en bekymring for et barns utvikling/ omsorgssituasjon.
Offentliggjort: 13.02.2023

Barnevern i Bjerkreim kommune

Bjerkreim barnevern ivaretar i stor grad barnets rett til medvirkning. Det samme gjelder involvering og samarbeid med barnets foreldre.

Offentliggjort: 10.02.2023

Samarbeid skole og PPT

Etter en lang periode med en lite tilgjengelig PP-tjeneste, fungerer nå samarbeidet mellom skolen og PPT godt.
Offentliggjort: 08.02.2023

Kommunale havner og kaianlegg i Karmøy Kommune

Karmøy kommune har delegert sin myndighet i henhold til havne- og farvannsloven til Karmsund havn IKS siden 1992. I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt utvalgte sider av Karmsund Havns virksomhet for å bringe større klarhet og supplere allerede foreliggende faktagrunnlag i saken som omhandler kommunale kaianlegg i Karmøy og salg av utvalgte eiendommer.

Offentliggjort: 31.01.2023

Planarbeid

​Over lengre tid har Sveio kommune hatt utfordringar med å halda ønskja framdrift i takt med vedtekne Planstrategi, men hausten 2022 er det satt i verk fleire tiltak for å auka kapasiteten.