Rapporter

Offentliggjort: 04.05.2023

Arbeid med innsparinger i Strand kommune

Hvordan jobber Strand kommune for å finne mulige innsparingstiltak og hvordan vurderer de konsekvensene av tiltakene?

Offentliggjort: 01.05.2023

Oppfølging av politiske vedtak i Stavanger kommune

Stavanger kommune har i hovedsak system og rutiner som sikrer oppfølging av politiske vedtak som forutsatt, og det er også stort sett tilfredsstillende rutiner for rapportering tilbake til de folkevalgte. Det er imidlertid vanskelig å få oversikt over eventuelle saksrestanser.
Offentliggjort: 25.04.2023

Randaberg Helsesenter

En stor utfordring i Helsesenter prosjektet har vært mangelfulle og forsinkede leveranser av tegningsgrunnlag fra arkitekt. I tillegg har prosjektet lidd under fravær av en overordnet prosjektledelse. Dette særlig fra byggestart til ferdigstilling.
Offentliggjort: 17.04.2023

Overføring av fylkesveiadministrasjonen

Overføringen av fylkesveiadministrasjonen har fungert nokså bra, men veireformen har økt utgiftene på samferdselsfeltet, bidratt til å splitte opp fagmiljøene, og skjerpet konkurransen om fagfolkene
Offentliggjort: 17.04.2023

Eierskapskontroll av arbeidsmarkedsbedriftene

Rogaland fylkeskommune har innarbeidet anbefalinger som Rogaland Revisjon har påpekt i tidligere rapport om eierskapsoppfølging. For eksempel skiller de nå den årlige eierskapsmeldingen fra den overordnede eierskapspolitikken (som vedtas én gang i valgperioden). I eierskapspolitikken legges det til grunn flere sentrale prinsipper for fylkeskommunens eierstyring, men vi finner at de i varierende grad etterleves når det kommer til arbeidsmarkedsbedriftene.