Rapporter

Offentliggjort: 20.12.2023

Psykiske helsetjenester rettet mot barn og unge i Sola

De fleste brukerne er fornøyde med tilbudet, mener det ytes god og viktig hjelp, og opplever bedring. Nesten 50 prosent av tiendeklassingene i Sola vet ikke hvem de kan snakke med dersom de har psykiske vansker eller sliter. Både tiendeklassingene og brukerne mener at tilbudet bør markedsføres bedre.

Offentliggjort: 01.12.2023

Kapasitet- og kompetanseutnyttelse innen pleie og omsorg

Kapasiteten ved omsorgssentrene ser ut til å være nokså god, men turnuslogistikken er sårbar. Det er nokså laber interesse for kompetansehevende tiltak - spesielt videreutdanning.

Offentliggjort: 17.10.2023

Psykiske helsetjenester rettet mot barn og unge

De fleste brukerne er veldig fornøyde med tilbudet, mener det ytes god og viktig hjelp, og opplever bedring. Et mindretall opplever at tilbudet ikke er tilstrekkelig og ønsker et mer langvarig og intensivt kommunalt tilbud. De mener at BUP har hevet sin terskel for å gi hjelp, og at det skal være svært alvorlig for at barna skal få oppfølging fra BUP. Over 40 prosent av tiendeklassingene i Stavanger vet ikke hvem de kan snakke med dersom de har psykiske vansker eller sliter.
Offentliggjort: 12.10.2023

Oppfølging av sosialhjelpsmottakere

Eigersund kommune evner å gi god oppfølging til sosialhjelpsmottakere, men kan bli bedre til å bruke Kvalifiseringsprogrammet.
Offentliggjort: 12.10.2023

Prosess eiendomsskatt i Eigersund kommune

Etter vår vurdering har Eigersund kommunes prosess med fastsettelse av eiendomsskatt i perioden 2018 til 2022 vært kritikkverdig. Vedtak om ny alminnelig taksering ble ikke fattet innen rimelig tid – og vi finner at prosessen bærer preg av manglende overordnet styring, fraværende lederskap, manglende planlegging og forankring. Vi mener at dette har medført uklar ansvarsdeling og kommunikasjon. Dette ser ut til å ha bidratt til at aktørene tilknyttet eiendomsskatt i kommunen har utarbeidet sin egen rolleforståelse. Rollene har ikke vært klargjort, og dette ser ut til å ha bidratt til å skape en ukultur hvor det kan virke som at ansvaret skyves over på andre, i stedet for at man tar et felles ansvar for å gjenopprette tilliten til prosessen.