Rapporter

Offentliggjort: 26.11.2020

Dalane barnevern

Samarbeid med barn og foreldre i Dalane barnevern.
Offentliggjort: 19.10.2020

Risiko for misligheter og korrupsjon

Kommunen har ikke kartlagt risiko for korrupsjon.
Offentliggjort: 15.10.2020

Lærlingeordningen Rogaland fylkeskommune

Det har vært en økning i antall lærlinger som fullfører et fagbrev. Oppfølgingen av selvstendige lærebedrifter kan styrkes for å skape like vilkår for lærlingene og lærebedriftene.
Offentliggjort: 12.10.2020

BPA-ordningen

Veldig fornøyde brukere og kraftig bruker- og utgiftsvekst. Kommunen er ansvarlig for kvaliteten i BPA-tjenesten, men vet lite om utviklingen i den enkelte sak.

Offentliggjort: 07.09.2020

Integrering av flyktningar

Blant dei busette dei seinare åra har fleire enn tidlegare høgare utdanning frå heimlandet. Dette slår positivt ut på norskprøve-resultata og fleire kjem seg ut i arbeid eller utdanning etter avslutta introduksjonsprogram.