Rapporter

Offentliggjort: 22.03.2022

Vold og trusler i skolen

Antall avviksmeldinger knyttet til vold og trusler har økt kraftig på få år, men det er fremdeles store mørketall.
Offentliggjort: 10.03.2022

Psykisk helse

Kommunen tilbyr varierte og brukerorienterte tjenester, men fragmentert organisering av tjenester er utfordrende for samhandlingen.
Offentliggjort: 28.02.2022

Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger

Fornøyde ungdommer, brukermedvirkningen er godt ivaretatt, men organiseringen av feltet fungerer ikke så godt.

Offentliggjort: 21.02.2022

Tidlig innsats Sokndal kommune

Skolen venter for lenge med å gripe fatt i bekymringer, og kommer sent i gang med tiltak. Også i barnehagene finner vi indikasjoner på at noen ansatte kan være tilbøyelige til å «vente og se», og at barnet involveres for sent i bekymringssaker.
Offentliggjort: 21.02.2022

Grunnskolens håndtering av bekymringsfullt skolefravær

Det har vært en kraftig økning i antall saker om bekymringsfullt skolefravær de to siste skoleårene, og skolenes håndtering av sakene er mangelfull og lite systematisert.