Rapporter

Barnevernet i Gjesdal kommune

Publisert: 13.07.2018 Oppdatert: 05.09.2019

Færre barn i barneverntiltak og få fristoverskridelser. 

På linje Les hele rapporten hermed landet som helhet har produktiviteten gått ned i Gjesdal barnevern, målt i antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk. Etter vår vurdering må nedgangen ses på som en generell styrking av tjenestetilbudet, fordi dette resulterer i flere ansatte per bruker. Men barnevernet bør fortsatt jobbe med å sikre en mer balansert kjønnsfordeling. Per i dag har barnevernet i Gjesdal ingen menn blant sine ansatte.

Moderate kostnader. Barnevernet i Gjesdal har et høyt aktivitetsnivå, målt i antall meldinger og undersøkelser. Samtidig ser vi at det store antallet meldinger og undersøkelser ikke fører til et stort antall barn med barnevernstiltak. Andelen barn 0-17 år med barnevernstiltak har etter hvert beveget seg godt under landssnittet.

Gjesdal har inngått en samarbeidsavtale med Sandnes kommune, som innebærer at de låner arbeidskraft tilsvarende to stillinger til gjennomføring av hjelpetiltak, Dette er billigere enn å bruke private konsulenter. Samlet sett skaper dette gode forutsetninger for å opprettholde et moderat kostnadsnivå.

For å kunne gi riktig hjelp på et tidlig tidspunkt, er det avgjørende at barneverntjenesten behandler bekymringsmeldingene i tide, og gjennomfører grundige undersøkelser innen gjeldende frist. Med en håndterlig saksmengde per ansatt er dette mulig å få til, og samlet sett gir dette god kontroll på kostnadene. Barneverntjenesten i Gjesdal har få fristoverskridelser, både når det gjelder håndtering av innkomne bekymringsmeldinger og gjennomføring av undersøkelser.

Rask håndtering av bekymringsmeldinger. På landsbasis viser utviklingen at barnevernet får stadig flere bekymringsmeldinger. Og i Gjesdal har økningen har vært spesielt stor. Skolene er blant dem som i økende grad sender bekymringsmeldinger til barnevernet. 

Barnevernet har som fast rutine å gi tilbakemelding til melder om at meldingen er mottatt. Til offentlige meldere blir det også opplyst om barnevernet setter i gang med undersøkelser eller henlegger saken. Vårt inntrykk er at barneverntjenesten har gode rutiner for å sikre kvaliteten i denne fasen av saksbehandlingen.

Får fristoverskridelser ved gjennomføring av undersøkelser. Av alle barn mellom 0-17 år, har andelen barn 0-17 år med undersøkelser økt, og andelen ligger nå omtrent på linje med landssnittet. Økningen i antallet undersøkelser må ses i sammenheng med økningen i antallet meldinger, og flere meldinger betyr flere undersøkelser. Barneverntjenesten har de senere årene jobbet målrettet for å få ned omfanget av fristoverskridelser i forbindelse med gjennomføring av undersøkelser. I 2016 var det kun 6 prosent av undersøkelsene som ikke ble gjennomført innen gjeldende frist. Dette kan etter vår vurdering ses som et uttrykk for at barnevernet har en forsvarlig bemanning, som sørger for god kvalitet også i denne fasen av saksbehandlingen.

Færre med hjelpetiltak. Etter en topp i 2012 har antallet barn med hjelpetiltak i hjemmet gått ned. Nedgangen kan til en viss grad tilskrives kommunens satsning på lavterskeltilbudet Familiesenteret, som yter tjenester barn, unge og familier. Samtidig ser vi at langt fra alle har fått utarbeidet en tiltaksplan. Dette indikerer at barneverntjenesten kan bli flinkere til å foreta en nødvendig, fortløpende evaluering, av tiltakene.

For få tilsynsbesøk. Gjesdal har opplevd en økning i antall barn under barnevernets omsorg, men kommunen ligger fortsatt under landssnittet. Ved å sette inn riktige tiltak på et tidlig tidspunkt, kan man i noen tilfeller oppleve at behovet for omsorgsplassering faller bort. Men barnevernet makter ikke å følge opp lovkravet om fire tilsynsbesøk per kalenderår. I 2017 var det tre barn i fosterhjem (av totalt 25) som ikke fikk det antallet tilsynsbesøk de skulle hatt. 

Innspill fra fosterforeldre, tilsynsførere og biologiske foreldre. I prosjektet har vi intervjuet et tilfeldig utvalg fosterforeldre, tilsynsførere og biologiske foreldre. De fleste gir uttrykk for at barnevernet i Gjesdal har en stabil bemanning, og blant respondentene er det få som har opplevd bytte av saksbehandler mer enn én gang siste tre år. Respondentene sier seg fornøyde med den skriftlige informasjonen de har fått av barnevernet, og de opplever at det er lav terskel for å ta kontakt. Det er også deres inntrykk at barnevernet i sitt arbeid tar barnets medvirkning på alvor. 

Barnevernets samarbeid med andre instanser. I prosjektet har vi intervjuet representanter fra andre kommunale instanser og eksterne samarbeidspartnere. Det er vårt inntrykk at samarbeidet med barnevernet fungerer godt i Gjesdal. Utnevnelsen av faste kontaktpersoner til hver barnehage og skole har bidratt til tett kontakt, og barnevernets bemanning oppleves i dag som stabil. Flere opplever at barneverntjenesten har kommet mer på tilbudssiden, både når det gjelder informasjon og hvordan oppgavene skal fordeles.