Rapporter

Håndtering av mobbing - Bærum kommune

Publisert: 21.01.2019 Oppdatert: 03.09.2019
Hvordan håndterer Bærumsskolen mobbesaker?

Rogaland Revisjon IKS har nylig gjennomført en forvaltningsrevisjon om håndtering av mobbesaker i Bærumsskolen, i samarbeid med Kommunerevisjonen i Bærum. I denne artikkelen oppsummerer vi hovedfunnene.

Prosjektet har vært rettet mot skolenes håndtering av enkeltsaker vedrørende elevenes psykososiale skolemiljø. For enkelthets skyld omtales disse som mobbesaker. Dels gjøres dette fordi det begrepet ble brukt i kontrollutvalgets bestilling, og dels fordi det gjør den språklige fremstillingen enklere. Men begrepet mobbesaker er ikke helt presist.

Vi har valgt ut fire skoler som er gjort til gjenstand for nærmere undersøkelse i denne gjennomgangen. De utvalgte er Bekkestua, Hosle, Levre og Rykkin skole, dvs. én ungdomsskole og tre barneskoler. I august 2017 kom det nye regler for et trygt og godt skolemiljø. Vi har sett nærmere på mobbehåndteringen skoleåret 2017/2018. De viktigste datakildene i dette prosjektet har vært en gjennomgang av 39 mobbesaker fra skoleåret 2017/2018, dvs. alle sakene ved de fire skolene. I tillegg har vi intervjuet 48 personer, herunder 23 skoleansatte og foresatte i 17 av de 39 sakene. Vi har dessuten gått gjennom en rekke dokumenter og nøkkeltall.

Hovedinntrykket vårt er at både Bærum kommune som helhet og de undersøkte skolene tar skolemiljø på det største alvor, at det er mye oppmerksomhet omkring temaet og at man er meget opptatt av å håndtere sakene på en god og skikkelig måte. Men vi finner også noen utfordringer.

Sentrale funn:

  • Skolene tar som regel raskt tak i sakene når foreldrene varsler direkte til skoleledelsen, men i noen tilfeller, ved enkelte skoler, tar det alt for lang tid fra lærerne mottar henvendelsene, til skoleledelsen varsles.
  • Skolene gjennomfører en rekke undersøkelser, men det fremgår som oftest ikke hva de finner, eller hvordan de vurderer elevens situasjon.
  • Mange av tiltakene som settes inn er ikke konkrete eller presise nok.
  • Tiltakene mot den som mobber/utviser negativ adferd er ofte ikke tydelige nok
  • Skolene vegrer seg mot å skrive navnene til elevene som krenker ifm. tiltakene i den krenkedes aktivitetsplan. Det er det ingen grunn til. Skolene har etter vår vurdering full anledning til å skrive elevenes fulle navn.