Rapporter

Beredskap i Finnøy kommune

Publisert: 14.09.2018 Oppdatert: 03.09.2019

Det overordnede beredskapsarbeidet fungerer godt i Finnøy, og er i tråd med lov og forskrift.

Formålet med prosjektet har vært å vurdere det overordnede beredskapsarbeidet i Finnøy kommune.

De siste årene har Fylkesmannen i Rogaland hatt to tilsyn med kommunens samfunnssikkerhet og beredskap, nærmere bestemt i mai 2014 og i oktober 2016. Fylkesmannen avdekket begge gangene avvik. Tilsynet i 2016 kom som en direkte følge av at kommunen ikke hadde lukket avvikene som ble påvist i 2014. Av denne grunn var de påviste avvikene i hovedsak de samme i begge tilsynene. 

Som svar på Fylkesmannens tilsyn har Finnøy kommune utarbeidet en ny overordnet ROS-analyse og beredskapsplan, og arbeidet har vært bredt forankret i kommunen. Den nye ROS-analysen ble vedtatt av kommunestyret 04.10.2017. 

Ny overordnet ROS-analyse
I den nye ROS-analysen dokumenteres arbeidet som er lagt ned og resultater av dette. I arbeidet har kommunen tatt utgangspunkt i vurderingene som ble gjort i ROS-analysen fra 2012 og komplementert analysen med nye hendelser og informasjon, basert på særtrekk ved Finnøy kommune. 

På denne måten får ROS-analysen fram hvilke risikofaktorer som gjør seg gjeldende i Finnøy kommune, hvilke konsekvenser disse kan få, og sjansene for at en slik hendelse kan inntreffe. I tillegg gir analysen en pekepinn på i hvor stor grad man kan gå ut ifra at den enkelte risiko er riktig vurdert. 

Vår gjennomgang av den nye ROS-analysen viser at denne tilfredsstiller kravene i lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt og anbefalinger gitt i Veileder til kommunale overordnede analyser. 

Arbeidet med analysen har for øvrig vært bredt forankret i kommunen, noe som må sies å være positivt.

Ny overordnet beredskapsplan på bakgrunn av kommunens ROS-analyse
Et sentralt moment i beredskapstenkningen er at det skal være en klar kobling mellom ROS-analyse og beredskapsplan: Mens ROS-analysen skal skape en forståelse av hvilke risikoer som gjør seg gjeldende, skal beredskapsplanen skissere hvordan disse kan håndteres. Vår gjennomgang viser at det finnes en slik kobling, og den nye beredskapsplanen ser ut til å være utarbeidet på bakgrunn av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse.

I forskrift om kommunal beredskapsplikt heter det at kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en oversikt over kommunens kriseledelse, hvilke ressurser kommunen har til disposisjon, hvordan en eventuell evakuering skal foregå og hvordan befolkningen, ansatte og media skal varsles og orienteres. Vår gjennomgang viser at beredskapsplanen tilfredsstiller kravene i lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt.  

I Finnøys overordnede beredskapsplan fra 2017 stilles det krav om gjennomføring av trening eller øvelser hvor hele eller deler av beredskapsplanen settes i verk. Her heter det at «det skal haldast minst ei beredskapsøving kvart år for kommunal beredskapsleiing. Dette kan vera ei teoretisk papirøving. Ein bør halda ei praktisk øving for heile eller delar av organisasjonen minimum kvart 4. år». Vi ser at dette er hyppigere enn lovverket fastsetter som et minimumskrav, og dette må etter vår vurdering sies å være positivt. 

Samarbeidet med Statens vegvesen og Rogaland brann og redning IKS
Når det gjelder beredskap med hensyn til brann, er Finnøy kommune knyttet til det interkommunale selskapet Rogaland brann og redning IKS. Sistnevnte tar seg også av tunnelsikkerhet og -beredskap i Finnfast, i tett samarbeid med Statens vegvesen. 

Både Rogaland brann- og redning IKS og Statens vegvesen melder om et godt samarbeid med Finnøy kommune. Kommunen har jevnlige møter med begge instanser for avklaring av praktiske forhold og sikring av beredskap. Begge instanser opplever Finnøy som en kommune som tar beredskapsarbeidet på alvor, og kommunen oppleves som framoverlent, med et stadig ønske om forbedring. 

Brannen på Ombo
27. mai 2018 startet en skogbrann på Ombo som varte i 12 dager. Cirka 1500 mål utmark gikk med i brannen, og mannskap fra Rogaland brann og redning, sivilforsvaret, frivillige, deltok i slukkingsarbeidet. I tillegg ble fire helikoptre satt inn. Det ble forøvrig ikke behov for å evakuere noen innbyggere under brannen.

Status per dags dato (juli 2018) er Finnøy kommune i gang med å evaluere Ombo-brannen, og Rogaland brann og redning er også i gang med sin evalueringsrapport. Rogaland brann- og redning sin offisielle rapport skal etter planen utarbeides og sendes til Direktoratet for sikkerhet og beredskap i månedsskiftet august/ september 2018. 

Så langt melder Rogaland brann- og redning om et godt samarbeid med Finnøy kommune om brannen på Ombo.