Rapporter

Integrering i Bjerkreim kommune

Publisert: 17.06.2019 Oppdatert: 03.09.2019
Mange analfabeter blant flyktningene fører til økte sosialhjelpsutgifter, fordi staten forutsetter en raskere vei til økonomisk selvstendighet enn hva som er realistisk.

Kommuner som sier seg villige til å bosette flyktninger påtar seg forpliktelser i henhold til introduksjonsloven. Blant annet er den enkelte kommune forpliktet til å gi tilbud om et toårig introduksjonsprogram, hvor oppstart skal finne sted senest tre måneder etter ankomst. Programmet skal være på fulltid og helårlig, og skal omfatte opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Så langt har Bjerkreim oppfylt introduksjonslovens krav til introduksjonsprogram. I samarbeid med Eigersund voksenopplæringssenter sikres deltakerne fulltids- og helårlig program, senest tre måneder etter ankomst.

Krav om individuell plan. Introduksjonsloven fastsetter også at hver deltaker i programmet skal få utarbeidet en individuell plan. I Bjerkreim er denne planen på plass kort tid etter oppstart, og gjennom disse planene har hver enkelt deltaker fått staket ut sentrale mål for opplæringen. Arbeidet med planen sikrer at programmet blir tilpasset den enkeltes opplæringsbehov.

Høy gjennomføring og samtlige i arbeidspraksis i løpet av programmet. Blant deltakerne i introduksjonsprogrammet er fraværet lite og gjennomføringsgraden høy. Av de som hittil har gjennomført, har samtlige vært ute i språkpraksis, noe som sies å være positivt.

Mange analfabeter. Flere av personene med flyktningbakgrunn i Bjerkreim var analfabeter da de ankom kommunen. Av denne grunn er det ikke overraskende at flere har behov for ytterligere norskopplæring etter endt program.

I tilsvarende forvaltningsrevisjon i Eigersund våren 2018 fant vi at andelen som hadde gått videre til norskopplæring eller grunnskole var doblet siste fire år. I likhet med Eigersund, kan den store andelen tilskrives et stort antall analfabeter.

Lav sysselsetting gir økte sosialhjelpsutgifter. Når flyktningene bruker lengre tid på å komme seg i arbeid, gir dette økte utgifter til sosialhjelp for kommunen. Dette fordi de statlige støtteordningene forutsetter en raskere prosess mot økonomisk selvstendighet enn hva som faktisk er realistisk. De statlige støtteordningene er for øvrig heller ikke tilstrekkelige for barnefamilier, som ofte vil ha behov for supplerende sosialhjelp.

Godt samarbeid. Vår gjennomgang viser at samarbeidet mellom Flyktningetjenesten i Bjerkreim, Eigersund voksenopplæringssenter og NAV Bjerkreim fungerer bra. Bruk av tiltak fra NAV forutsetter et visst nivå på norskkunnskapene. Når norskkunnskapene anses tilstrekkelige, står NAV klar med en rekke virkemidler som skal øke sjansene for en overgang til arbeid.

Per i dag har NAV også mulighet til å ivareta aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år.