Rapporter

Barnevernet i Hå kommune

Publisert: 30.08.2018 Oppdatert: 03.09.2019

Hovedsakelig fornøyde brukere, saksbehandlingen fungerer bra, men barnevernet gir ofte ikke tilbakemeldinger, slik loven krever.

Formålet med dette prosjektet har vært å gjennomføre en undersøkelse av barneverntjenesten i Hå kommune. Tema for undersøkelsen har vært bemanning/kompetanse, saksbehandling og brukertilfredshet.

Den direkte foranledningen til undersøkelsen var at medlemmer i kontrollutvalget har blitt kontaktet av fire brukere av barneverntjenesten, som var misfornøyde med den behandlingen de hadde fått av barnevernet. Vi har tatt utgangspunkt i disse henvendelsene og gjennomført intervjuer med alle fire brukerne. Vi har også intervjuet barnevernet om disse sakene.

Vi har også sett disse tilbakemeldingene opp mot tilbakemeldingene i barnevernets brukerundersøkelse fra 2016. I tillegg har vi intervjuet et utvalg av barnevernets primærbrukere, dvs. barna, men fra 16 år og oppover. Vi har dessuten intervjuet to brukerrepresentanter – en som representerer erfaringskonsulentene og en som er Mitt liv-konsulent. Førstnevnte representerer brukerperspektivet på foreldresiden, mens sistnevnte representerer brukerperspektivet på barnesiden. Totalt har vi intervjuet 17 brukere eller brukerrepresentanter.

I tillegg har vi sett nærmere på barnevernets saksbehandlingspraksis og kommunens bemannings- og kompetansesituasjon.

Hovedfunn

  • Barneverntjenesten i Hå kommune har i dag en bemanningssituasjon som skaper gode rammebetingelser for å sikre tilfredsstillende kvalitet i tjenesten
  • Også den brukeropplevde kvaliteten ser ut vil å være god. De aller fleste brukerne er meget fornøyde med barnevernet
  • Bekymringsmeldingene håndteres i all hovedsak på en forsvarlig måte, men barneverntjenesten gir ikke tilbakemelding til private meldere, slik loven krever
  • Undersøkelsene igangsettes raskt og de aller fleste ferdigstilles innen tremånedersfristen. Barneverntjenesten har gjort flere grep for å sikre gode rammebetingelser for undersøkelsene.
  • Det gis sjelden tilbakemelding til offentlig melder, etter endt undersøkelse, slik loven krever. Det mangler også enkeltvedtak og informasjon om partsrettigheter i noen saker.