Rapporter

Spesialundervisning - Hjelmeland kommune

Publisert: 29.03.2019 Oppdatert: 03.09.2019

I dette prosjektet har vi rettet søkelyset mot hvordan kommunen sikrer spesialundervisning til elever som har behov for det.

Formålet med dette prosjektet har vært å kartlegge de rutiner som Hjelmeland kommune iverksetter dersom en elev ikke får tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning, vurdere om spesialundervisningen foregår i tråd med tilrådning fra PPT, og undersøke om foresatte er fornøyde med den spesialundervisning som gis.

Hjelmeland kommune har hatt en tydelig nedgang i antall elever som får spesialundervisning og antallet er nå lavere enn landsgjennomsnittet. Det er positivt at spesialundervisningen har gått ned, noe som kan tyde på at Hjelmeland kommune er blitt bedre til å gi en god tilpasset opplæring innenfor den ordinære rammen. Samtidig har vi fått opplyst at det er enkeltelever som trolig burde vært henvist til PPT på et tidligere tidspunkt.

I enkelte saker ser vi at det har tatt lang tid før eleven får en sakkyndig vurdering. Dette kan gjøre at elever som trenger spesialundervisning ikke får hjelp på et tidlig tidspunkt. Det tar i noen tilfeller også lang tid fra den sakkyndige vurderingen foreligger, til skolene fatter enkeltvedtak. I enkelte saker er det ikke er helt samsvar mellom sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og individuell opplæringsplan. Etter revisjonens vurdering bør det i de individuelle opplæringsplanene komme tydeligere frem om eleven skal følge kompetansemålene eller ikke, og hvilke mål de skal følge.

Da det har blitt endringer i personalsituasjonen, blant annet på grunn av sykdom, er det flere elever som får hele eller deler av spesialundervisningen av en ansatt med lavere kompetanse enn eleven har vedtak om. Dette kan gå utover kvaliteten på undervisningen og elevens læringsutbytte. Samtidig er det en utfordring for skolene i Hjelmeland å sikre seg kvalifisert personal, både ved starten av skoleåret og dersom det blir fravær blant personale underveis i skoleåret.

Flere foresatte er fornøyde med den oppfølgingen eleven får av PPT og skolen, men det er også foresatte som oppgir at det tok lang tid før eleven fikk hjelp og at PPT bruker lang tid på å utarbeide sakkyndig vurdering.

Samarbeidet mellom skolene og PPT er godt.