Rapporter

Psykisk helse - Kvitsøy kommune

Publisert: 27.03.2019 Oppdatert: 03.09.2019
Kommunen tilbyr et bredt spekter av tjenester, men systematikken i oppfølgingen av brukerne kan bedres.

Interkommunalt samarbeid sikrer et variert og fagkompetent tilbud. Kommunens tiltak rettet mot personer med psykiske helse- og/eller rusproblemer omfatter både generelle og spesielle tiltak innen forebygging og oppfølging. For å få til dette har Kvitsøy kommune inngått interkommunale samarbeidsavtaler på flere ulike områder, som for eksempel legevakt, barneverntjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten spiller en viktig rolle i det forebyggende arbeidet. Med dagens organisering er helsesøster tilstede én dag i uka på Kvitsøy, fordelt på Kvitsøy skole og helsestasjonen. Foruten kontakt etter avtale, er det satt av tid til drop-in for elevene på skolen én gang i måneden. Elevene kan også benytte helsestasjonstilbudet i Randaberg kommune.

For å sikre en viss systematikk i arbeidet, spesifiserer kommunens rus- og psykiatriplan at elevene på 8. trinn skal få tilbud om individuelle samtaler hvor temaet er psykisk helse og rus. I tillegg arrangerer helsesøster gruppesamlinger om psykisk helse og rus for elevene på 9.-10. klassetrinn. Her deltar også en sykepleier innen psykisk helse fra Randaberg helsestasjon.

Lavterskeltilbudet innen psykisk helse. Kvitsøy kommune tilbyr et eget lavterskeltilbud rettet mot personer som over tid eller i kortere perioder trenger hjelp og støtte, på grunn av psykiske helse- og/eller rusproblemer. Dette tilbudet er først og fremst rettet mot å bedre den enkeltes livssituasjon. Tjenester som gis er individuelle samtaler, gruppesamtaler og tilbud om å delta i sosiale/fysiske aktiviteter.

Lavterskeltilbudet har ingen nedre eller øvre aldersgrense, og aldersspennet blant brukerne er stort. Tilbudet ivaretas av kommunens helse- og sosialkonsulent som er utdannet sykepleier.

Kommunen gir også andre typer tjenester, som eksempel å ha det koordinerende ansvaret når en bruker er innlagt på institusjon i regi av spesialisthelsetjenesten. I tillegg får brukere med langvarige og sammensatte problemstillinger tilbud om individuell plan. Kommunens helse- og sosialkonsulent bidrar som miljøarbeider på Kvitsøy skole, og kommunen har ulike aktivitetstilbud.

Ved behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Brukere med behov for innleggelse i spesialisthelsetjenesten vil etter vurdering kunne benytte seg av tilbudet ved Sola distriktspsykiatriske senter. Akutte innleggelser går via legevakten eller akuttmottaket ved psykiatrisk divisjon ved Universitetssykehuset i Stavanger. Brukere som trenger poliklinisk oppfølgning utover tilbudet i Kvitsøy kommune vil kunne søke om dette via Sola DPS, avdeling Randaberg.

Fra 2018 vil tjenesten «ø-hjelp seng» også inkludere pasienter med rus- og/eller psykisk lidelser. Denne tjenesten kjøper Kvitsøy av Randaberg kommune.

Kartlegging, vedtak og evaluering utføres av samme instans. I henhold til kommunens Rus- og psykiatriplan skal det fattes vedtak dersom det gis mer enn 2 samtaler i forbindelse med lavterskeltilbudet innen psykisk helse. Både oppgaven med å kartlegge, fatte vedtak, utføre tjenesten og evaluere er lagt til helse- og sosialkonsulent. Vedtakene som blir fattet, blir i tillegg kun underskrevet av helse- og sosialkonsulenten. En slik organisering byr på både fordeler og svakheter.

Det kan se ut som at kommunen har lagt vekt på oversikt og muligheten til å følge brukeren fra a til å, fra henvendelse, kartlegging, vedtak, til evaluering og avslutning av tjenestene som gis. Hele prosessen gjennomføres av samme person i lag med bruker, noe som sikrer oversikt, brukermedvirkning og fleksible tjenester.

Samtidig kan en slik organisering gi svekket internkontroll. Spørsmålet er om kommunen er bevisst de svakheter en slik organisering kan ha. I den enkelte sak er det viktig at kommunen våger å stille seg kritiske spørsmål, spesielt i evalueringen av iverksatte tjenester og tiltak, og for å få til dette bør flere parter involveres. En annen utfordring for en liten kommune  er at det ofte forekommer nære relasjoner, mellom ansatte i kommunen og parter i saken. Etter vår vurdering vil det være en fordel å skille tydeligere mellom den som skal utføre tjenesten og den som skal fatte vedtak, for å sikre likebehandling og rettssikkerhet.

Kommunen innrømmer at rutinene i forbindelse med tildeling av lavterskeltilbudet kan forbedres. Kommunen ser behovet for klarere rutiner og mer systematikk i arbeidet, og ønsker heretter å gi vedtakene en maksimal varighet på inntil 1 år, og evaluere vedtakene minst én gang i halvåret, for å kunne vurdere tjenestetilbudet opp mot tjenestemottakerens behov til enhver tid.