Rapporter

​Barneverntjenesten i Randaberg kommune

Publisert: 09.04.2019 Oppdatert: 03.09.2019

Til tross for høyt sykefravær og turnover, har barneverntjenesten blitt flinkere til å holde meldings- og undersøkelsesfristen.

Siden 1. januar 2015 har barneverntjenesten vært organisert etter en vertskommunemodell, med Randaberg kommune som vert og Rennesøy og Finnøy som deltakerkommuner. Fra 01.02.2018 har Randaberg kommune også ivaretatt barneverntjenestens oppgaver for Kvitsøy kommune. 

Bemanning. De siste fire årene har barnevernet hatt en økning i antall årsverk, samtidig som andelen stillinger med fagutdanning har gått ned. Tjenesten har hatt stor turnover og høyt sykefravær, som trolig kan forklares med stor arbeidsmengde. Målt i antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk, ligger Randaberg og Finnøy nemlig godt over landsnittet. I tillegg opplevde tjenesten at en omorganisering i 2017 ikke gav ønsket effekt.

Med kun én mann blant de ansatte, kan barneverntjenesten fortsatt jobbe aktivt for å sikre en mer balansert kjønnsfordeling.

Barnevernets håndtering av bekymringsmeldinger. På landsbasis opplever barnevernet et økende antall bekymringsmeldinger. KOSTRA-tallene viser en spesielt stor økning i Randaberg og Finnøy. Skolen er blant dem som i økende grad sender bekymringsmeldinger. Til tross for denne kraftige økningen i antallet meldinger, har barneverntjenesten likevel klart å holde meldingsfristen.

Gjennomføring av undersøkelser. Flere meldinger har ført til flere undersøkelser. De senere årene har barneverntjenesten arbeidet målrettet for å redusere omfanget av fristoverskridelser ved gjennomføring av undersøkelser. Med unntak av første halvår 2018, har barneverntjenesten få fristoverskridelser.

Barneverntjenester ved behov. Med et høyt antall meldinger og undersøkelser i Randaberg, blir resultatet en høy andel barn med barnevernstiltak, i forhold til alle barn i alderen 0-21 år. Fra januar 2018 har kommunen fått på plass et lavterskeltilbud kalt Helsestasjonens familieteam, som skal være et frivillig hjelpetilbud til familier med behov for hjelp. Tilbudet er ment å være et supplement til kommunens barneverns- og helsestasjonstjenester, og kan på sikt redusere omfanget av barn som får tjenester fra barnevernet. Så langt har barneverntjenesten blitt bedre til å utarbeide tiltaksplaner, noe som tvinger fram en fortløpende evaluering av tiltakene, og omfanget av unødige tiltak.

Saker hvor barnevernet har overtatt omsorgen. Barnevernet har samlet sett få omsorgsovertakelser, sammenlignet med andre kommuner.  

Når det gjelder lovpålagte tilsyns- og oppfølgingsbesøk overfor fosterhjemmene, har barneverntjenesten i all hovedsak gjennomført disse. 

Samspillet med andre kommunale instanser. I prosjektet har vi intervjuet representanter fra skole, barnehage og helsestasjon i Randaberg kommune. Representantene opplever en lav terskel for å ta kontakt med barnevernet, men at det kan være noe personavhengig hvor mye informasjon man får. I tillegg har representantene til tider opplevd noe ustabil bemanning. Flere ønsker at barneverntjenesten bør komme mer på tilbudssiden når det gjelder å informere om arbeidet som gjøres, og hva den enkelte instans kan bidra med.

Avvikshåndtering, læring og forbedring. Som fast rutine gjennomgår barneverntjenesten konklusjonene fra Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesnemnda. Med en presset bemanningssituasjon i 2018 har imidlertid dette arbeidet blitt noe nedprioritert. I 2019 vil barneverntjenesten forsøke å sette dette høyere oppe på agendaen. For å skaffe seg en oversikt over områder hvor det er fare for svikt eller mangler, benytter barneverntjenesten et eget avvikssystem. I 2018 ble det registrert 25 avvik i systemet, og blant disse finner vi flest knyttet til hendelser, eksempelvis at ansatte blir utskjelt eller at klienten gjør forsøk på selvskading etc.