Rapporter

Beredskap, hendelser og katastrofer

Publisert: 10.06.2024 Oppdatert: 11.06.2024
Det er gjennomført en forvaltningsrevisjon av Tysvær kommunes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. Hovedinntrykket er at kommunen har et godt grunnlag for sitt overordnede beredskapsarbeid, men at det er behov for forbedringer, spesielt på virksomhetsnivå. Det er også store variasjoner i beredskapsplaner og ROS-analyser mellom ulike kommunale virksomhetene. Revisjonen anbefaler derfor kommunen å utvikle tydeligere retningslinjer og forventninger, opplærings- og øvelsesplaner, samt maler for ROS-analyser og beredskapsplaner for å styrke det helhetlige samfunnssikkerhetsarbeidet.
.