Rapporter

Selskapskontroll av Stavanger konserthus IKS

Publisert: 12.02.2019 Oppdatert: 03.09.2019

Tilfredsstillende styring og oppfølging av Stavanger konserthus.

Stavanger konserthus er regionens mest besøkte arena for musikk og scenekunst og har etter åpningen høsten 2012 utviklet seg til et av landets mest aktive konserthus med et sterkt omdømme både regionalt og nasjonalt. Selskapet eies av Stavanger kommune (89 %) og Rogaland fylkeskommune (11 %). I henhold til selskapsavtalen skal konserthuset bidra til å realisere eiernes overordnede kulturpolitiske målsettinger.

Eierne har utarbeidet klare og langsiktige mål for selskapet. Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har også overordnede eierstrategier som fremkommer av deres eierskapsmeldinger.

Styret i konserthuset har innført fast rutine med årlig egenevaluering. Denne har ikke vært tilgjengelig for valgkomiteen.  Det er ingen krav til egenevaluering i lov om interkommunale selskaper, men eierne anbefaler årlig egenevaluering i sine overordnede eierstrategier. Styret har ikke utarbeidet instruks for daglig leder. Dette er ikke lovkrav for interkommunale selskaper, men KS anbefaler at det utarbeides instrukser som er særlig klare når det gjelder intern ansvars- og oppgavefordeling. Det brukes valgkomité i forbindelse med styrevalg i konserthuset, men det er ikke formalisert retningslinjer som regulerer arbeidet.

Selskapet rapporterer hvert kvartal nokså detaljert om utviklingen innen sponsormarkedet, som er den største utfordringen og risikoen på inntektssiden. Selskapet har nylig fått utført en tilstandsanalyse av kuppelhallen, og planen er at tilsvarende oppdrag skal lyses ut for Nytt konserthus. Gjennom tilstandsanalysene får selskapet viktig informasjon knyttet til kommende vedlikeholdsbehov, som er den største utfordringen på utgiftssiden.

På konserthusets nettsider er det etter vår vurdering mangelfull informasjon om selskapets virksomhet. Økonomiplaner og årsrapporter er ikke tilgjengelig med mindre en blar seg gjennom styrepapirer. Protokoll fra styremøter og representantskapsmøter publiseres på nettsiden i kombinasjon med innkalling og saksliste for neste møte slik at det går lang tid, spesielt i forbindelse med representantskapsmøter som har vært en gang i året, fra møtet er avholdt til protokollen publiseres på nettsiden