Rapporter

Vedlikehold av fylkeskommunale bygg

Publisert: 30.08.2018 Oppdatert: 03.09.2019

Vedlikeholdsutgiftene har i flere år ligget en god del under det som kan anses som et verdibevarende vedlikehold.

Fylkeskommunens bygningsmasse består av fylkeshuset sentralt i Stavanger, 25 videregående skoler (VGS) rundt om i fylket og to skolesentre. Nesten all bygningsmasse til fylkeskommunen er dermed skolebygg.

Bygg- og eiendomsavdelingen har fra 2018 ansvaret for all forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av fylkeskommunens bygninger og eiendommer. Tidligere var drift og ordinært vedlikehold for skolebygg underlagt skolene selv. Med ordinært vedlikehold menes mindre og løpende vedlikeholdstiltak. Den nye organiseringen gir en faglig og budsjettmessig organisering sentralt styrt av bygg- og eiendomsavdelingen.

Hovedfunn

Fylkeskommunens vedlikeholdsutgifter har i flere år ligget en god del under det som kan anses som et verdibevarende vedlikehold. Fylkeskommunen har dermed selv ikke fulgt opp sin vedlikeholdsstrategi fra 2009. Det har i perioden fra 2008 til 2017 likevel vært en stor nedgang i det tekniske oppgraderingsbehovet. Dette kan ses i sammenheng med alle nybygg og nyrehabiliteringer som fylkeskommunen har hatt for skolene de siste 10 årene. Det ble høsten 2017 foretatt en tilstandskartlegging av fylkeskommunens bygningsmasse. På bakgrunn av kartleggingen ble det ved siste skolebruksplan fremsatt en rekke prioriteringer for vedlikeholdet. Dette gjaldt tiltak for å heve tilstanden til bygninger og bygningsdeler fra tilstandsgrad 3 til 1. Av økonomiske årsaker ble imidlertid en rekke tiltak satt på vent. Det er under arbeid en eiendomsstrategi som skal legges fram for politisk behandling i august 2018. I strategien er det mål om å holde det enkelte bygg med en tilstandsgrad på minst 2 (dvs. ikke la det gå ned til 3).