Rapporter

Rusvern i Gjesdal kommune

Publisert: 09.04.2019 Oppdatert: 03.09.2019
Kommunen har behov for mer konkrete målformuleringer og en bedre oversikt over hvem som gjennomfører behandling.

Kommunen ønsker å få bedre oversikt over hvordan det enkelte behandlingsløp i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utarter seg. Fra nå av vil kommunen føre statistikk over hvor mange som årlig starter opp, gjennomfører og eventuelt avslutter behandling før tilmålt tid. Dette vil hjelpe kommunens ruskonsulenter til å jobbe målrettet og systematisk mot at flere brukere lykkes med sin rusbehandling, i tillegg til å være bevisstgjørende med tanke på hva som er god hjelp for den enkelte bruker.

Færre unge rusmisbrukere i kommunen. Mens prosentandelen i aldersgruppen 16-24 år var 29 prosent i 2013, var andelen redusert til 10 prosent i 2018. Både rusmisbrukernes psykiske og fysiske helse, rusmiddelbruk, boligforhold, økonomi og aktivitetstilbud har bedret seg. Gjesdal kommer godt ut sammenlignet med nabokommunene og landssnittet.

Men målt i antall rusmisbrukere per 1000 innbyggere, har andelen steget fra 9,7 prosent i 2013 til 10,9 prosent i 2018.

Ressursinnsats og prioritering. Med et høyt antall sosialhjelpsmottakere, blir kommunens utgifter til sosialtjenester høye. Samtidig er andelen av kommunens totale utgifter som går til råd, veiledning og sosialt arbeid likevel på nivå med andre kommuner. Målt i antall årsverk, ser vi at psykisk helsearbeid og rusvern er en prioritert oppgave i Gjesdal kommune. Samlet sett indikerer tallene at kommunen er opptatt av å gi et forsvarlig tjenestetilbud overfor innbyggere med psykiske og/eller rusproblemer.

Kommunens interne organisering av rusvernarbeidet. Kommunens rusverntjenester er lagt til Mestringssenteret, som ikke opererer med noen bestemt aldersgrense. I saker som gjelder ungdom 12-18 år samarbeider Mestringssenteret tett med kommunens Familiesenter, helsestasjon og barneverntjeneste. I Mestringssenteret finner vi 17 ansatte fordelt på 14 årsverk.

Kommunens botilbud. I forrige forvaltningsrevisjon av rusvernarbeidet i 2013, pekte vi på at kommunen hadde behov for flere boliger til rusmisbrukere. Vi ser nå at botilbudet har bedret seg: Prosentandelen bostedsløse er i henhold til BrukerPlan-kartleggingene 2013-18 kraftig redusert, og antall rusmisbrukere på venteliste til bolig er per mars 2018 svært få. Samtidig har bruken av omsorgsplasser i samme periode gått ned.

Fastsetting av målsettinger og evaluering av tjenestetilbudet. I prosjektet har vi gjennomgått samtlige saker til brukere i aldersgruppen 18-24 år (13 saker). Gjennomgangen viser at alle har fått utarbeidet en tiltaksplan, hvor tjenestetilbudet er gjenstand for evaluering. For flere av disse er det satt som mål at vedkommende skal bli «rusfri», uten at dette er nærmere definert. Kommunen oppgir at hva som ligger i et slik målsetting vil være individuelt, men at dette per i dag likevel ikke blir utdypet.

Samordning og koordinering. Ruskonsulentene forsøker å være tett på når brukerne er i behandling. Dette er også et inntrykk som støttes av kommunens samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten. Men til tross for dette er det mange som avbryter behandlingen. I løpet av kalenderåret 2018 begynte 19 registrerte brukere hos Mestringssenteret et behandlingsopplegg i regi av spesialisthelsetjenesten. Status 01.03.2019 er som følger:

  • 8 har avbrutt
  • 7 har rukket å gjennomføre hele behandlingen
  • 4 er ikke ferdige med behandlingen

Gjesdal kommune oppleves av samarbeidspartnerne å være på tilbudssida, og kommunen er god til å følge opp pasientene. I tillegg oppleves kommunen som fleksibel når møtetidspunkter skal avtales. Samtidig etterlyses mer bruk av individuell plan. Her blir Sandnes kommune trukket fram som et godt eksempel. I Sandnes blir blant annet den individuelle planens hovedtema brukt til å strukturere tverrfaglige møter. Og i stedet for å skrive referat fra hvert møte, blir den individuelle planen som partene har felles tilgang til, oppdatert i møtet.