Rapporter

Samarbeid mellom skole og hjem - Forsand kommune

Publisert: 14.06.2018 Oppdatert: 03.09.2019

Forsand skule har tidligere ikke hatt et tilfredsstillende samarbeid med hjem og FAU, men det er blitt betydelig bedre det siste året.

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere samarbeidet mellom Forsand skule, foresatte og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

Samarbeid mellom skole og foresatte. Ved henvendelser fra foresatte vedrørende mobbing/manglende trivsel ser vi i flere saker at skolen har satt i verk tiltak raskt og fattet enkeltvedtak. Men flere foresatte oppgir at barna deres ikke har hatt et godt psykososialt miljø ved Forsand skule, og flere elever har vært utsatt for mobbing. Noen foresatte oppgir at de har vært i kontakt med skolens lærere og/eller skolens ledelse i forbindelse med mobbing, men at det ikke har blitt satt i verk tilstrekkelige tiltak eller fattet enkeltvedtak.

Flere av de foresatte vi har snakket med og tidligere FAU-ledere oppgir at flere foresatte som var i kontakt med skolens tidligere ledelse opplevde motangrep, og at skolen enten skyldte på eleven eller de foresatte. Dette gjelder bådehenvendelse knyttet til trivsel og mobbing,og i saker vedrørende elevens læring.

Situasjonen i klasse A fikk utvikle seg altfor lenge før skolen tok grep. Elevene i klassen hadde en hverdag preget av et dårlig psykososialt miljø, hvor det var lite rom for læring. Skolens ledelse visste om situasjonen, men synes ikke å ha forstått alvoret og iverksatte ikke nødvendige tiltak tidlig slik at elevene kunne ha en god faglig og sosial utvikling. Den skolefaglige kompetansen på rådmannsnivå synes ikke å ha vært god nok til å kunne bistå skolens ledelse.

Forsand skule har ikke hatt gode rutiner for å sikre at alle elevene har hatt et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Samarbeidet med enkelte foresatte har ikke vært god nok, noe som blant annet har ført til at elever har byttet skole.

Det er en klar positiv fremgang i foreldreundersøkelsen, og det er gledelig at kommunikasjonen med skole og hjem er forbedret.

Samarbeidet mellom skole og FAU. Forsand skule har og har hatt de lovpålagte organer for brukermedvirkning, inkludert FAU. Det har vært gjennomført møter mellom FAU-leder og rektor jevnlig.

FAU har ikke opplevd samarbeidet med skolens tidligere ledelse som godt, noe som hang sammen med at de opplevde at ting ikke ble tatt tak i og at de hørte fra foresatte at de opplevde å bli møtt med motangrep når de tok opp saker. Skolens tidligere rektor er av en annen oppfatning og mener at samarbeidet med FAU var godt.

Det er positivt at samarbeidet mellom FAU og skolens ledelse fungerer godt nå.

Hvordan kan samarbeidet mellom skole og hjem legges opp for å styrke elevenes læring, læringsmiljø og trivsel? Enkelte av de foresatte vi har snakket med har ikke vært fornøyde med den tilpassede opplæringen som elever han fått, og enkelte har byttet skolen av den grunn. Flere oppgir at skolens læringstrykk er for lavt.

I elevundersøkelsen svarte ca. 13 prosent av elevene i 5 - 10. trinn at de ikke trives noe særlig eller ikke trives i det hele tatt. For disse elevene kan skoledagen være vanskelig og mistrivsel eller mobbing kan føre til manglende læring. Skolen har vært kjent med resultatene i fra elevundersøkelsen siden desember 2017, og per april 2018 er det ikke utarbeidet noen handlingsplan for oppfølging. Resultatene i fra elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen er spesielt svake for område vurdering for læring og elevmedvirkning. Dette er områder skolen særlig bør jobbe videre med.

Hverken resultatene i fra elevundersøkelsen eller foreldreundersøkelsen er tilgjengelig på skolens hjemmeside. Dette er informasjon som bør gjøres tilgjengelig for de foresatte.

Hvordan kan samarbeidet mellom skole og hjem organiseres og praktiseres for å styrke foreldrenes innflytelse og medvirkning på skolen? Det er positivt at det er vedtatt en «Plan for heim-skule samarbeid» som skal bidra til å styrke foreldrenes medvirkning.  

Referatene i fra SU og SMU kunne etter vår vurdering vært noe mer utfyllende, slik at det er mulig for foresatte å få informasjon.

Siste fra kommunen