Rapporter

Innkjøp i Sandnes kommune

Publisert: 13.02.2018 Oppdatert: 03.09.2019

Mye fungerer godt i kommunens innkjøp, men flere anskaffelser bryter regelverket og bruken av e-handel kan økes vesentlig.

Formålet med dette prosjektet har vært å gjennomgå og vurdere kommunens innkjøpsreglement, overholdelse av regelverk, bruk av rammeavtaler og e-handel, samt samarbeid med andre kommuners innkjøp. Det har vært rettet størst oppmerksomhet mot regeletterlevelsen i en rekke konkrete anskaffelser.

Sandnes kommune kjøpte varer og tjenester for 1 365 millioner i 2016. Av dette ble 336 millioner utbetalt til rammeavtaleleverandører.  Anskaffelser over 0,5 millioner som var underlagt anskaffelsesloven, utgjorde 298 millioner. Vi har fokusert på de siste, da det erfaringsmessig er her de største regelbruddene skjer. 

Gjennomgangen tyder på at mye fungerer godt i kommunens innkjøp:

  • Antall rammeavtaler i egen regi og i innkjøpssamarbeid er økt markant fra ca. 125 i 2012 til 209 i 2017. Gjennomgangen tyder på at dette er et relativt høyt antall rammeavtaler.
  • Revisjonen mener Sandnes i hovedsak har rasjonelle og effektive innkjøpsrutiner. Ansvaret er i stor grad plassert og beskrevet. 
  • Det er utarbeidet rutiner for å sjekke om leveransene er i tråd med bestilling og avtale,  og kontrollen avdekker feil slik den skal.
  • Det er nå tatt i bruk et nytt analyseverktøy som vil kunne bidra til å styrke kontraktsoppfølgingen.
  • To av tre anbefalinger i forvaltningsrevisjonen fra 2012, er fulgt godt opp.

Men vi finner også forhold som kan forbedres:

  • Flere anskaffelser bryter regelverket 
  • Bruken av e-handel har sunket med 53 % siden 2009, målt i omsetning. E-handelen kan økes vesentlig

Vi har sjekket samtlige anskaffelser over 0,5 millioner, der innkjøpet ikke er unntatt fra konkurranse i, og der kommunen ikke hadde gyldig rammeavtale med leverandøren. Vi har grunn til å tro at kommunens 209 rammeavtaler overholder regelverket.  Til sammen utgjør vårt datamateriale 48 anskaffelser.

Av disse, manglet en tredjedel protokoll og en femtedel underskrevet kontrakt. Fire anskaffelser manglet kontrakt. Dette er brudd på anskaffelsesloven med forskrift og bystyrets vedtatte Anskaffelsespolitikk.

Gjennomgangen tyder på at manglene knyttet til protokollføring i en del tilfeller skyldes dårlige arkiveringsrutiner. Dvs. at det er ført protokoll, at den finnes et sted, men at den ikke er arkivert der den skal.

Innkjøpene Anskaffelsesenheten er involvert i, overholder kravene i langt større grad enn der andre enheter gjør innkjøpene alene. Dette funnet samsvarer med funn i Stavanger og Bærum kommune. Innkjøpsregelverket er svært krevende å sette seg inn i. De som kan regelverket best, gjennomfører innkjøp sikrest og raskest.

Bruken av e-handel, målt i omsetning, har sunket med 53 % siden 2009, og utgjør i dag en liten del av kommunens innkjøp. Dette er i strid med bystyrets føringer, der det står at e-handel skal benyttes som løsning for bestilling av varer og tjenester. Kommunen har et stort potensial for å øke e-handelen, noe som kan gi vesentlige innsparinger og bedre kontroll med innkjøpene.