Rapporter

Skolehelsetjenesten i Finnøy kommune

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 03.09.2019

Skolehelsetjenesten i Finnøy ivaretar i stor grad de oppgavene som tilligger tjenesten.

Skolehelsetjenesten i Finnøy består av helsesykepleiere, jordmor, skolelege og psykolog. Det er positivt at skolehelsetjenesten har psykologstilling, slik at elever som har behov for samtaler utover helsesykepleiernes lavterskeltilbud, får det.

Helsesykepleierne arbeider både i skolehelsetjenesten og på helsestasjonen. Siden fødselstallene varierer, er ordningen fleksibel slik at ved færre fødsler, bruker helsesykepleierne mer tid til skolehelsetjenesten. Ved de tre oppvekstsentrene er helsesykepleier til stede torsdag hver tredje uke. Det at helsesykepleier er ved oppvekstsentrene så pass sjelden, gjør at skolehelsetjenesten ikke fremstår som et lett tilgjengelig «drop-in» tilbud for elevene, med unntak av når helsesykepleier er til stede. Samtidig er det få elever ved oppvekstsentrene, noe som gjør at behovet kan variere.

Kommunen benytter mindre helsesykepleierressurser til barneskolen og oppvekstsentrene enn hva bemanningsnormen anbefaler. På ungdomsskolen er ressursene 0,18 årsverk mer enn minimumsnormen, og er i tråd med kommunens satsing på ungdomstrinnet. Kommunen har et helsestasjonstilbud til ungdom opp til 20 år, men de har ingen egen helsestasjon for ungdom.

Informasjonen på kommunens hjemmeside og skolens/oppvekstsentrenes hjemmeside er etter revisjonens vurdering mangelfull. Bedre informasjon kan gjøre skolehelsetjenesten mer tilgjengelig.

Skolehelsetjenesten gjennomfører undervisning i grupper/klasser etter ønske fra skolen/oppvekstsentrene, og tilbyr vaksinasjon i tråd med vaksinasjonsprogrammet. Helsesykepleierne ivaretar i stor grad de sterkt anbefalte oppgavene på individ- og systemnivå, men helsesykepleier har ikke alltid vært til stede og gitt helseinformasjon på foreldremøter ved oppvekstsentrene.

Samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og skolen/oppvekstsentrene i Finnøy kommune er godt. Det styrker samarbeidet omkring elevene ved at det er opprettet et eget ressursteam for Finnøy sentralskule. For å kunne dele opplysninger mellom skolen og skolehelsetjenesten benytter Sjernarøy oppvekstsenter et samtykkeskjema utarbeidet av Stavanger kommune. Dette benyttes ikke av skolen og de andre oppvekstsentrene.