Rapporter

Arbeid med plansaker i Sola kommune

Publisert: 28.09.2018 Oppdatert: 03.09.2019

Sola kommune framstår som en plankommune med relativt mange planer sammenlignet med flere av nabokommunene.

Formålet med prosjektet har vært å undersøke i hvilken grad kommunedelplaner og temaplaner til Sola kommune er gode å styre etter, og hvordan planene følges opp.

Det er foretatt en generell undersøkelse av plansystemet i Sola kommune og fire planer er valgt ut for undersøkelser: Tanangerplanen (områdeplan), barnehageplanen (temaplan), innkjøpsstrategien (strategiplan) og energi- og klimaplanen (kommunedelplan).

Planstrategien viser at kommunen har 53 overordnede planer inklusive utredninger. 37 av disse skal enten revideres, er under utarbeidelse eller skal utarbeides de neste årene. Det er flere enn i kommuner som Sandnes, Randaberg, Klepp og Time.

Det er ikke drøftet direkte i planstrategien om det er mulig å sanere planer eller slå dem sammen til mer overordnede planer. Eksempelvis er det foreslått å lage en ny overordnet plan for oppvekst og kultur, samtidig som den eksisterende kulturplanen skal revideres.

Et inntrykk fra gjennomgangen av plansystemet, er at planene er av nokså ulik karakter, de er bygget opp over noe ulik lest og det brukes ulike planbetegnelser og terminologi. Behandlingsprosedyrene, medvirkningen, og planenes periodisering og tidshorisont ser også ut til å være noe ulike. Det samme gjelder rutiner for rapportering. Det synes å være behov for en gjennomgang av plansystemet med tanke på forenkling og tydeliggjøring av planhierarkiet, samt en gjennomgang av planporteføljen for å se om det er planer som kan slås sammen til mer overordnede planer eller utgå fra porteføljen.

Sola kommune behandler flest arealplaner i forhold til innbyggertallet sammenlignet med nabokommunene, mens ressursbruken er omtrent midt på treet. Ressurskrevende områdeplaner benyttes i økende utstrekning. Sola kommunes saksbehandlingstider for private reguleringsforslag lå i perioden 2014-2015 markert over nabokommunene. Etter den tid har den falt kraftig om vi sammenligner gjennomsnittet for 2014-15 med gjennomsnittet for 2016-17.

Tanangerplanen er ekstraordinær sett i lys av den lange planprosessen. Kommunestyret vedtok oppstart av områdeplanen 28. februar 2008 med forventet sluttbehandling i 2010. 14. juni 2018 ble planen annengangsbehandlet i kommunestyret, åtte år forsinket.

Underveis i planarbeidet har det vært mye uro og usikkerhet om planen blant innbyggere i Tananger. Frykten for hva som kan skje med eiendommer, bygninger, kai-området og trafikken har påvirket forholdet mellom kommunen og innbyggere i Tananger. Et omfattende medvirkningsopplegg etter fjerde førstegangsbehandling av planen 22. februar 2017, synes å ha dempet noe av den uroen som har oppstått i Tananger-samfunnet.

Hva slags læring kan trekkes ut av dette planarbeidet med tanke på nye områdeplaner i framtiden? Det er neppe et alternativ å unngå områdeplanlegging i bebygde områder og heller satse på tradisjonell feltutbygging på jomfruelig mark. Sola kommune har stort press på LNF-arealene, og jordvern, naturverdier og friluftsinteresser peker i retning av mer samordnet og bærekraftig arealbruk i allerede bygde områder. Konsekvensen er at områdeplanlegging i mange tilfeller vil foregå i en konfliktfylt atmosfære.

Sola kommunes barnehageplan – den gode solabarnehagen – synes å fungere som et godt styringsverktøy for barnehagetjenestene. Planen er oppdatert gjennom regelmessige revisjoner, den er politisk forankret og det er etablert et tydelig og sammenhengende planhierarki mellom den statlige rammeplanen, den mellomliggende barnehageplanen og barnehagenes egne årsplaner og langsiktige virksomhetsplaner. Per i dag er det ikke en sammenfattende form for rapportering oppover i planhierarkiet. Det bør i den sammenheng vurderes om det skal utarbeides en «kvalitetsmelding» som sammenfatter statistikk, brukerundersøkelser og annen tilgjengelig informasjon slik at det er lettere for politikerne å få innblikk i status og framdrift på barnehagefeltet.

Innkjøpsstrategien ble første gang gjort gjeldende fra 2016, og ble rullert i 2017. Planen er oppdatert etter at nytt regelverk forelå 1.1.2017. Planen har tydelige mål og fokusområder, samt styringsparametere som gjør planen etterprøvbar. Den er forankret politisk gjennom vedtak og statusrapportering om framdrift. Viktigste satsinger de siste årene har vært økt bruk av e.handel og bedring av rutinene for samarbeid internt i kommunen.

Et nytt leverandørregister er under etablering for å gjøre det enklere for innkjøperne å holde oversikt over leverandørmarkedet. Målet om reduksjon av avvik fra regelverket er delvis oppnådd. I 2017 ble resultatet 13,4 prosent mot et resultatmål om 20 prosent.

I gjeldende kommunedelplan for Energi og klima (2010), er innkjøp forpliktet til å stille miljø- og energikrav ved kommunale innkjøp. Dette er ikke blitt gjort, og kommunen bør vurdere hva som bør gjøres for å følge opp mål og tiltak i energi- og klimaplanen.

Sola kommunes energi- og klimaplan har vært gjeldende i åtte år etter kommunestyrets planvedtak i 2010. Kommunestyret vedtok den gang at planen skulle rulleres hvert fjerde år og at det skulle rapporteres årlig på framdriften i arbeidet. Dette er ikke blitt gjort.

Kommunedelplan for energi og klima er en tverrsektoriell plan som krever oppfølging i ulike deler av kommunen og lokalsamfunnet. Den krever tydelig kopling mellom planens mål og tiltak og de instanser som skal følge opp planen med praktisk handling.

Sola kommune bør avklare hva som skal skje med energi- og klimaplanen. Slik den framstår nå, er den utdatert på flere felt. Et alternativ er å revidere planen for å få den i samsvar med nye statlige føringer i klimapolitikken, samt lage en status for måloppnåelse åtte år etter planvedtak. Et annet alternativ er å sanere planen, men sikre at mål og delmål forankres i de instanser som sitter med ansvar og virkemidler for å oppfylle målene.