Rapporter

Skolehelsetjenesten i Stavanger kommune

Publisert: 21.11.2018 Oppdatert: 03.09.2019

Kommunen mangler 24 årsverk for å nå bemanningsnormen, og tilbudet om psykisk helsehjelp til barn og unge er ikke godt nok.

Formålet med dette prosjektet er å vurdere det helsefremmende og helseforebyggende arbeidet som utføres ved skolehelsetjenesten i Stavanger kommune, overfor elever i grunnskolen og videregående opplæring. Skolehelsetjenesten for grunnskolen og for videregående skoler tilhører to ulike virksomheter.

Kommunen har prioritert å øke antall helsesøstre i skolehelsetjenesten, men har hatt utfordringer med å rekruttere nok kvalifiserte helsesøstre. Istedenfor at stillingene blir stående ubesatt, mener revisjonen det er positivt at kommunen har valgt å tilsette sykepleiere uten helsesøsterutdannelse. Selv om det har vært en økning i antall helsesøstre, mangler det helsesøstre for å nå bemanningsnormen som foreligger:                                                   

Skole         Avvik årsverk
Barneskolen    -17,6
Ungdomsskolen   - 0,6
1 – 10 skoler og private                                                           -1,35
Videregående skoler          -4,10

 

Fire av barneskolene mangler over ett årsverk helsesøsterressurs for å være i tråd med normen. På noen skoler er det utfordrende å øke opp mer, da skolen ikke har kontorplass til en ekstra helsesøster. Selv om bemanningsmålet nesten er nådd på ungdomsskolene, synes behovet om økt bemanning i ungdomsskolen å være større enn det er for barneskolene. Dette gjelder først og fremst skoler som ikke har helsesøster til stede hver dag. På videregående skoler mangler det totalt 4,10 stillinger for å nå målet om at det maksimalt skal være 800 elever per årsverk helsesøster.

I dag varierer det hvor tilgjengelig helsesøster er, og enkelte skoler har lav tilgjengelighet. Erfaringer viser at økt tilgjengelighet av helsesøster fører til økt pågang fra elevene, flere henvendelser fra foresatte og flere henvendelser fra skolens personale. Det ble også mer tid til å følge opp enkeltelever og bedre tid til samarbeid med skolen og andre instanser.

Skolehelsetjenesten i Stavanger ivaretar i stor grad de lovpålagte oppgavene som skolehelsetjenesten skal ivareta i «Nasjonal faglig retningslinje for helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom». Det varierer hvor mye de systemrettede oppgavene blir ivaretatt, og på videregående skoler gjennomføres det færre systemrettede oppgaver enn i grunnskolen.

Både helsesøstre på ungdomskolen og på videregående skoler rapporterer om at de har mange henvendelser som gjelder psykisk helse. Helsesøster er en viktig samtalepartner for elever, og har en viktig rolle med å følge opp elever med psykiske plager og bidra til at elevene får videre hjelp, der helsesøster sin hjelp ikke er tilstrekkelig. Helsesøstrene oppgir at det noen ganger kan være vanskelig å få noen til å hjelpe eleven videre.  I noen tilfeller får eleven avslag. I andre tilfeller blir elevene henvist videre fra andre instanser, for eksempel Familiesenteret, til BUP. Men det hender at elevene får avslag hos BUP eller at ventetiden der er lang. Etter vår vurdering er ikke tilbudet til barn og unge med psykiske utfordringer godt nok.  Dette gjelder både kommunens tilbud, og at det er behov for et bedre samarbeid mellom kommunen og BUP, i tilfeller der en er i tvil om hvem som er rette hjelpeinstans. 

Skolehelsetjenesten, både i grunnskolen og videregående skole, samarbeider med flere parter både internt i kommunen og eksternt. Ved noen skoler er det ikke faste samarbeidsmøter mellom skolen og helsesøster. Det er behov for et bedre samarbeid på systemnivå mellom Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune, og bedre samarbeid mellom BUP og skolehelsetjenesten.