Rapporter

Vedlikeholdsetterslep - kommunale bygg - Stavanger

Publisert: 28.12.2018 Oppdatert: 03.09.2019

Kommunen bør utarbeide en helhetlig eiendomsstrategi, hvor vedlikeholdet inngår. 

 

Prosjektets formål har vært å vurdere hvordan kommunen arbeider for å vedlikeholde sin bygnings- og boligmasse, og angi vedlikeholdsetterslepet og konsekvenser for kommuneøkonomien og brukerne av utsatt vedlikehold.

Totalt har kommunen en bygnings- og boligmasse på rundt 828 000 kvm. Stavanger eiendom har vedlikeholdsansvaret for en bygningsmasse på 656 650 kvm fordelt på anslagsvis 800 bygg. Stavanger boligbygg KF har vedlikeholdsansvaret for en boligmasse på 171 500 kvm fordelt på anslagsvis 1 035 bygg.

Tilstandsgradene for de viktigste formålsbyggene - barnehager, skoler og sykehjem - er i dag stort sett tilfredsstillende. Men de årlige budsjettmidlene til vedlikehold er som regel ikke tilstrekkelig til et verdibevarende vedlikehold. Dette medfører at vedlikeholdsetterslepet øker gradvis, noe som etter hvert resulterer i økte midler til vedlikehold (totalrehabiliteringer) for kommunen og negative konsekvenser for brukerne. For boliger synes situasjonen å være mer kritisk. Boligforetaket sier at det i lengre tid har vært bevilget alt for lite penger til vedlikehold av boligmassen. Men det foreligger ikke her tall for tilstandsgrader. Dette skal utarbeides i løpet av det kommende året.

Kommunen har utarbeidet en vedlikeholdsstrategi for sin bygnings- og boligmasse, men det er ikke utarbeidet en helhetlig eiendomsstrategi hvor vedlikeholdet inngår. En helhetlig eiendomsstrategi vil typisk inneholde beskrivelse av hvordan en driver god kommunal eiendomsforvaltning, mål for eiendomsforvaltningen, informasjon om eiendomsmassen, kartlagte utfordringer og tiltak for å nå målene. Kommunens ambisjoner og målsettinger for vedlikeholdet i handlings- og økonomiplanene bør da også diskuteres her. Eiendomsstrategien kan være med på at politikerne blir mer involvert på eiendoms- og vedlikeholdsområdet.