Selskapskontroll

Våre kommuner er eiere i mange selskap med ulike selskapsformer og eierkonstellasjoner. Disse selskapene utfører viktige oppgaver, og kommunene har både samfunnsmessige og økonomiske interesser i slike selskap.

 

Det er kommunestyret som har det overordnede ansvaret for kommunens virksomhet, men hvordan blir situasjonen når slike oppgaver plasseres i selvstendige selskap? Det er særlig denne utfordringen selskapskontroll skal avhjelpe. Selskapskontroll er en vurdering av hvordan kommunene ivaretar sine eierinteresser i slike selskap. Drives virksomheten i samsvar med vedtak fattet av kommunestyret?

 

Praktisk viktige spørsmål i en slik kontroll kan være hvordan kommunen velger sine styrerepresentanter og hvordan kommunen som eier sikres nødvendig informasjon for å ivareta sine eierinteresser.

Det vil ofte være naturlig å vurdere andre utvalgte tema ved slike gjennomganger, herunder selskapets økonomiske drift, praktisering av anskaffelser, arbeidsmiljø m.m.