Rapporter

Offentliggjort: 23.11.2021

Psykisk helse barn og unge

Kommunen har gode verktøy for samarbeid og måling av tjenestenes effekt, men disse er så langt i liten grad tatt i bruk.
Offentliggjort: 09.11.2021

Effektivisering, forbedring og tjenestetilpasning

Tysvær bruker mye penger på dyre helse- og omsorgstjenester og lite på forebyggende tiltak og forventningene til tjenestene er høye. Essensen i våre forbedringsforslag er å vri ressursbruken og jobbe mer forebyggende.

Offentliggjort: 05.11.2021

Kritisk kompetanse

I hovudsak har Suldal kompetansen som trengst, men kommunen manglar fastlegar og slit med å fylle sjukepleiarvikariat. Kommunen manglar óg vernepleiarar og helsesjukepleiarar.
Offentliggjort: 03.11.2021

Effektivisering

Miljøtjenesten har hatt en kraftig utgiftsvekst de siste årene, men er i gang med et omstillingsarbeid.
Offentliggjort: 18.10.2021

Håndtering av koronapandemien

Stavanger kommune har gjort en solid innsats i sin håndtering av koronapandemien. Smitteutbrudd er effektivt slått ned, og kommunen har klart å beskytte eldre og andre risikogrupper bedre enn mange andre storbykommuner. Nå er det viktig å trekke lærdommer ut av krisen for å kunne stå bedre rustet når neste krise melder seg.