Rapporter

Offentliggjort: 16.06.2023

Forholdet mellom administrasjon og politikk i Sandnes kommune

Hovedinntrykket er at samspillet mellom administrasjonen og de folkevalgte i Sandnes kommune fungerer godt. Administrasjonen har innarbeidet måter å jobbe på som i stor grad ivaretar sine ansvarsområder. Dette gjør at kommunen i det mest vesentlige, etterlever kommunelovens krav. Dog er etterlevelsen av interne rutiner og reglement i noen tilfeller utfordrende. Dette sees i sammenheng med at noen av rutinene både er gamle, lite tilgjengelige og kjente i kommunen.
Offentliggjort: 07.06.2023

Begrunnelser, potensial og begrensninger for heltidskulturen i Hå

Funn tyder på at kommunens heltidssatsing har hatt effekt. Frivillig deltid kan derimot se ut til å være kommunens største barriere for videreutvikling av heltidskulturen.
Offentliggjort: 06.06.2023

Barn i lavinntektsfamilier

Andelen barn med vedvarende lav inntekt har økt mer i Randaberg enn Rogalandskommunene. Det overordnede målet i handlingsplan mot barnefattigdom er ikke nådd. Kommunen må sikre et godt kunnskapsgrunnlag for målrettede og treffsikre tiltak i kommende handlingsplan mot barnefattigdom.

Offentliggjort: 22.05.2023

Informasjonssikkerhet Stavanger kommune

Kommunen har et gjennomgående styringssystem for informasjonssikkerhet, men det er få ansatte som har gjennomført obligatorisk opplæring i informasjonssikkerhet.
Offentliggjort: 16.05.2023

Områdeløft i Kvernevik

Flere levekårsutfordringer i Kvernevik enn resten av Madla kommunedel, men folk er fornøyde med området.