Regnskapsrevisjon

Det er i samfunnets interesse at de økonomiske ressursene til kommunene blir brukt på en mest mulig effektiv måte. Som regnskapsrevisor bidrar vi til å forbedre offentlig sektor gjennom våre kontroller.

 

Ved å besøke kommunale enheter som skoler, barnehager, barnevern, sykehjem og bofellesskap kan vi vurdere om kommunens rutiner blir fulgt opp i praksis. Dette kan gjøres ved gjennomgang av vedtak i barnevernssaker eller intervju med rektorer eller styrere. Andre oppgaver er kontroll av korrekt fakturering av byggesaksgebyr eller kontroll av at utdeling til lag og foreninger er i henhold til kravene. God praksis fra en kommune tar vi med oss videre til andre kommuner.

 

Hensikten med regnskapsrevisjonen er å gi grunnlag for å bekrefte at regnskapet til våre kunder er avlagt i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, men revisjon handler om mer enn bare tall. Revisjonens ansvarsområde er stort og her kommer vårt tverrfaglige miljø med bred kompetanse og erfaring til nytte.